»  مشتريان

 

وزارت کشور

 

وزارت جهاد کشاورزي

 

وزارت ورزش و جوانان

 

وزارت آموزش و پرورش

 

 

بانک مسکن

 

بانک رفاه

 

بانک شهر

 

سازمان بنادر و دريانوردي

 

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري

 

 

سازمان امور اراضي کشور

 

 

شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

 

 

شهرداري مشهد

 

 

شهرداري شيراز

 

شهرداري همدان 

 

شهرداري اردبيل  

 

شرکت توزيع نيروي مشهد

 

شرکت توزيع نيروي برق بوشهر