• همکاران و شرکاي تجاري
 •  

   

   

   

    

  تترا - شرکت توسعه تفکر روش آفرين

  www.tetraco.ir

  -          شناسايي و حل مسأله در سازمان­ها، بنگاه­ها و صنايع مختلف کشور

  -          طراحي و تدوين استانداردها و دستنامه ها با توجه به شرايط مذهبي و بومي کشور

  -          طراحي ابزارها و متدهاي مناسب براي مديريت و برنامه­ ريزي راهبردي و ارزيابي عملکرد سازمان­ها

  -          طراحي و ايجاد سيستم­هاي مديريت فرآيند سازمان­ها

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردا - موسسه حقوقي رهنماي دادانديش

  www.radalaw.org

  -          مستند سازي اموال غير منقول­­

  -          برگزاري کارگاه هاي آموزشي

  -          وکالت و مشاوره حقوقي­ ­ها

  -          تنقيح و تدوين مقررات

  -          پژوهش هاي حقوقي

  -          مديريت دفاتر حقوقي

  -          تملک اراضي و املاک

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -